بختك؛ كابوس هاى يك عكاس

نیکولاس برونو عكاس از نوعى اختلال خواب توام با كابوس هاى شبانه رنج مى برد، او در اين عكسها با استيج كردن و مونتاژ، پس از بازسازى صحنه هايى كه در كابوسهايش مى بيند كاسى كرده و از اين راه سعى دارد به درمان اختلال خود كمك كند. عكس هاى او سرد، انتزاعى و به صورت دهشتناكى تاثيرگذار هستند. درون نگرى و خودكاوى عميق اين عكاس در عكس هاى درمانگرش را با هم مشاهده كنيم.


نظر بدهید