تراژدی یک شهر

Share

تراژدی یک شهر

تسليت مي گويم به مردم ايران
به خودم
به تاريخي كه اين فاجعه را در خود ثبت كرد
بعدها مردم بيشتر خواهند گريست
براي ما كه نسل مان هميشه سوخته است
به پاي بي سوادي فقر انديشه و تفكر
سوختيم در آتش جهل
موبایل هایی كه روز حادثه بالا رفت
دوربين عكاس هاي امداد گر نبود
دوربين مردمي بود كه همه چيز را به شوخي مي گيرند،
چقدر بايد فاجعه نسل مان را بسوزاند
تا انساني زيستن را ياد بگيرم
آن روز فاجعه رخ داد
چون شهرداري براي جلوگيري از وقوع حادثه جدي نبود
مالكان در برابر هشدارهاي ايمني جدي نبودند
و ما در لحظه فاجعه براي كمك به نيروهاي امداد جدي نبوديم
و بازهم سوژه براي معروفيت و محبوبيت
و اين داستان همچنان ادامه دارد
نسل سوخته سوخته مي ماند…
فاجعه در قلب پايتخت آن هم تنها براي يك ساختمان …
گويي يك شهر در هم فرو ريخت و تمام مردم در سكوت فرو رفتند، فردا چه پيش مي آيد؟ براي شهري كه تجهيزاتش براي مديرت بحران حتي يك ساختمان هم كم بود؟

عکس های بیشتر


نظر بدهید