Share

عكاس: آنتونيو گيبوتا

هر سال در 28 دسامبر، ساکنان IBI در اسپانیا یک کودتای نظامی ساختگی عليه هم اجرا ميكنند، آنان با عصبانيت یکدیگر را با آرد و تخم مرغ كثيف ميكنند و ترقه منفجر ميكنند. یک گروه از مردان سعى ميكنند شهر را کنترل كنند و با وضع قوانین مضحک به جریمه شهروندان مى پردازند. گروه ديگرى (اپوزیسیون) تلاش می کند بر گروه اول فائق آمده و نظم را برقرار نمايند. در پایان روز جریمه هاى گرفته شده به خیریه اهدا مى شود.
اين رسم از 200 سال پيش وجود داشته اما مدتها بود اجرا نمى شد تا اينكه در سال 1981 پس از مدت ها دوباره احیا گرديد.
مجموعه عكسى كه مشاهده مى كنيد سال 2016 تهيه شده و جايزه دوم ورلدپرس فوتو 2017 را در بخش People از آن خود كرده است.

عكاس: آنتونيو گيبوتا
ترجمه سوشال لنز


نظر بدهید