قصر / عكاس: پيتر بوزا

برنده جايزه سوم در بخش استورى ورلدپرس فتو
ترجمه : امیر مبارکی

در برزیل ، میلیون ها نفر در خانه های ناامن زندگی میکنند. در طرح حمایتی مسکن اجتماعی دولت، تعداد 5/240/000 واحد مسكونى برای کاهش كمبود ساخته است که با مشکل فشردگی و تراکم شدید، تاثير محدودى در اين امر داشته است.
تعداد 300خانواده در مجاورت هم در غرب ریودوژانیرو ، در آپارتمان هایی متروک ، که به جای مانده از طرح های مسکن سازی برای طبقه متوسط برزیل در 30 سال پیش هستند، زندگی میکنند. مردم بعد از یک شوی تلویزیونی به آنجا جامبالایا وبعضی وقت ها نیز – کاپاکابانا – که برگرفته از اسم یک هتل لوکس است، می روند.
همانند خیلی از مناطق محروم برزیل ، این منطقه نیز با مشکلات فراوان زاغه نشینی دست به گريبان است و در شرايط دشوار فقر قرار دارد.


نظر بدهید