کار در ميان فواره هاى آتش

ارتش نابودگر عراق صد ها حلقه چاه مهار نشده در کویت را به آتش زد. تقریبا چیزی به اندازه شش میلیون بشکه در روز فوران مى كرد و مى سوخت. متعاقبا آتش نشانان صحرا به آنجا اعزام شدند. روز بعد اين مردان سخت کوش با به كار گمارده شدن توسط شركت هايى مثل “Boots&Coots” و “Safety Boss” در میان مخازن منفجر نشده و صدای وحشتناک فوران نفت كار خود را آغاز کردند.
حرارت زمین چنان بود که آنان را به زانو درمی آورد و هنگام زانو زدن پاهايشان تاول برمى داشت. ابتدا باید آتش خاموش می شد تا کار سخت سرپوش گذاشتن بر چاه ها و مهار آتش شروع شود.
اين مجموعه برنده جايزه نخست “مردم در اخبار” ورلدپرس فوتوى سال 1991 شده است.

عكاس: استفان كامپوينت
ترجمه: امیر مبارکی
مجله عكاسى سوشال لنز


نظر بدهید