آتنايي كه فقر فرهنگي پاييزش كرد

Share

آتنايي كه فقر فرهنگي پاييزش كرد

وقتي فرياد هاي معصومانه ات را كسي نشنيد ،شرافت و انسانيت شرم مي كند كه ديگر روي زمين بماند و هنوز هستند كساني كه مي گويند هيس دخترها فرياد نمي زنند و اگر معصوم باشي و نجيب مرد ها به گناه نمي افتند …
قانون هايي كه گرسنگان جنسي را همچون مردگان متحرك به خيابان ها كشانده تنها دغدغه اش حفظ حريم عمومي است و چه اسفناك كه تكه تكه مي كنند تن معصوم و پاك دخترانمان را در حريم خصوصي و بدون ترس و نه اعدام در ملا عام مي ترساندشان نه قصاص و نه شلاق چو اين گرسنگان جنسي از پس فرهنگ غلط سكسيسم به جان جامعه افتاده اند و مي درند چه نجيب و معصوم باشي چه نباشي يك روز ستايش يك روز آتنا و فردا دختران معصوم ديگر …


نظر بدهید