آلبوم را مرور کن زندگی روزمره در ایران

زندگی ایرانی به آداب، رسوم، فرهنگ و تمدنی بازمی‌گردد که پشتوانه تاریخی چند هزار ساله دارد و از تمدن‌های کهن جهان به حساب می‌آید.
عکس هاک محمد توکلی