آلبوم را مرور کن خبری

فتوژورنالیسم را دوست دارم به خاطر صادقتش ، عکس هایی که به دور از قضاوت گرفته می شوند تا هنر مستند ،جهانی را به تفکر بکشاند .قصه ها و داستان هایی که مرزهای زبان و نژاد را کنار می زند و بخشی از تاریخ را به تصویر می کشد که نه در قصه که در واقعیت زندگی انسانی رویداده است و حالا فارغ از فرهنگ و نژاد بی پرده قضاوت می شوند. روایت رویدادهایی که نه سفارش شده و نه کارگردانی شده ، آماده اند تا در ضربی از ثانیه تیزبینانه شکار شوند.
محمد توکلی