عکاسی نظامی همیشه جذابیت های خاص خودش را دارد. به تصویر کشیدن رویدادهایی که امنیت و صلح را به دنبال دارد و انسان های آزاده و غیوری که در قامت سرباز یا سردار آماده اند تا از خاک ایرانمان پاسداری کنند.همانطور که تجربه نشان داده است، عکاسی نظامی از رژه نیروهای نظامی گرفته تا تجیزات و ادوات تاثیر زیادی در افکار عمومی دارد. عکس ها:محمد توکلی

عکس های بیشتر


نظر بدهید